DAGMAR BÁČOVÁ

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud jste mým zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu dagmarbacova.cz svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace, týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky výše uvedených webových stránek. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení EU 2016/679 o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Dagmar Vokřál Báčová, IČO 88259366, se sídlem Česká 235/36, Kutná Hora 284 01. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás/mě kontaktovat na tel. čísle +420 725 293 246 nebo na e-mailu info@dagmarbacova.cz.

Prohlašuji

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů dodržuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. a nařízení (EU) 2016/679 známé pod zkratkou GDPR, a tedy že: budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Druhy získávaných osobních údajů

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorii údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

  • Běžné osobní údaje, které zpracovávám

Jméno, příjmení, adresa, případně další doručovací adresy, IČ, DIČ (pouze u podnikatelů), telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, další informace nezbytné pro plnění smlouvy (zejm. obsah smlouvy a předmět plnění, u některých konzultací datum, čas a místo narození), fotografie z mých živých setkání a vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili a videozáznamy z těchto akcí.

  • Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“) osobní údaje, které zpracovávám

Nezpracovávám citlivé údaje.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracovávám osobní údaje, které nám dobrovolně a sami svěříte, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

Poskytování služeb, uzavření a plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, informace o obsahu smlouvy a předmětu plnění nezbytně potřebuji k plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a příjmení, e-mail, telefon, předmět zprávy a zpráva, které zadáte do kontaktního formuláře na mém webu, potřebuji k tomu, abych Vás mohla na základě Vaší zprávy kontaktovat.

Tyto údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

Vedení účetnictví, plnění povinností z daňových a dalších právních předpisů

Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefon, fakturační údaje, zpracovávám, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů, jakož i dalších povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví). Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo v příslušných právních předpisech, které povinnost jejich zpracování ukládají.

Marketing – zasílání newsletterů

Vaše osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail), na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li mým zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám mohu zasílat také inspirující články, nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Souhlas lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím mých kontaktních údajů nebo v každém takovém e-mailu.

Fotografická dokumentace – živé akce a školení

Pouze na základě vašeho souhlasu mohu v průběhu školení pořizovat fotografie a videozáznamy i vaší osoby jako účastníka školení, aby byly užity k videodokumentaci a fotodokumentaci školení na internetových stránkách a v mých propagačních materiálech. Tento souhlas jste oprávněni kdykoli později odvolat prostřednictvím mailové zprávy zaslané na moji mailovou adresu či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše v Základních údajích o mě. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné vaše další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

Cookies

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly mé vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

Vaše osobní identifikační údaje neprodávám, nevyměňuji nebo jinak převádím třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které mi pomáhají s provozem mých webových stránek nebo vedením mého podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné.

K vašim osobním údajům mají tedy přístup moji spolupracovníci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než já a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

Analytické a marketingové nástroje

Google Analytics – statistiky návštěvnosti webu

Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Facebook Pixel

Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA

Marketing a zákaznická podpora

SmartEmailing – nástroj pro hromadnou rozesílku emailů a newsletterů

SmartSelling a.s., Netroufalky 797/5, 625 00 Brno, Česká republika, DIČ: CZ29210372

Facebook – sociální síť

Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F

Tento výčet nemusí být úplný a do budoucna se poskytovatelé mohou měnit. Pokud se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování, slibuji vám, že v takovém případě budu na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Osobní údaje budou dále zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu info@dagmarbacova.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přístup k osobním údajům mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a opravu osobních údajů. Právo na omezení zpracování můžete využít v případech stanovených v čl. 18 GDPR, tj. pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

Právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému při splnění podmínek dle čl. 20 GDPR, budu postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodám ve strojově čitelné podobě. Tady potřebuji alespoň 30 dní.

Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut), pokud jsou splněny podmínky čl. 17 GDPR. Nechci na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána a zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník, na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že moji spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Další důležité informace pro uplatnění vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu info@dagmarbarova.com. Zprávou na tento e-mail nebo zasláním písemného požadavku na mou adresu můžete také přímo uplatnit vaše práva, o kterých píši v tomto dokumentu. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn přímo vámi, vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.dagmarbacova.cz.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

Kontaktujte mě

Provozovatel webu

Dagmar Báčová, IČ 88259366

E-mail

Phone

+420 725 293 246

Pobočky

Česká 235/36, Kutná Hora
Sokolovská 428/130, Praha 8

Spojte se se mnou